Provozní řád

Ski areál Kouty - nejlepší místo na zimní dovolenou!

PROVOZNÍ ŘÁD

OBSAH:
I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
II. PROVOZ LANOVÉ DRÁHY A LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ
III. PROVOZ SJEZDOVÝCH TRATÍ
IV. PROVOZ SNOWPARKU
V. PROVOZ LYŽAŘSKÉ ŠKOLKY

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vstup do SKI AREÁLU KOUTY (tj. na pozemky, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání firmou K-3 SPORT s.r.o.) je na vlastní riziko návštěvníka.
Firma K-3 SPORT s.r.o., neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků ski areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu firmy K-3 SPORT s.r.o. Dodržování provozního řádu ve SKI AREÁLU KOUTY mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby. Oprávněná osoba je každý pracovník, který je oblečen do jednotného obleku společnosti K-3 SPORT s.r.o.(vždy označeného názvem firmy), nebo pracovník, který se představí a sdělí svoji funkci ve společnosti K-3 SPORT s.r.o.

II. PROVOZ LANOVÉ DRÁHY A LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ
Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat uvedené smluvní podmínky, dané provozním řádem společnosti K-3 SPORT s.r.o., ve SKI AREÁLU KOUTY.
Každý účastník přepravy si po zakoupení jízdenky překontroluje správnost všech údajů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Účastník přepravy je povinen zejména:
• mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele se jí prokázat
• před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje
• dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele a pokynů na dopravním zařízení
Platným jízdním dokladem je:
• jízdenka pro jednotlivou jízdu na příslušné dopravní zařízení
• jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu na všech dopravních zařízeních firmy K-3 SPORT s.r.o.
• jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného přepravního zařízení
Prodej odpoledních časových jízdenek probíhá nejdříve 15 minut před vyznačenou platností. Náhrada jízdného nebo jeho části se poskytuje v případě poruchy více jak dvou přepravních zařízení firmy K-3 SPORT s.r.o., trvající déle jak tři hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nové jízdenky, která odpovídá jízdence zakoupené v den poruchy přepravních zařízení.
Skupinové slevy platí pro organizované skupiny, které se prokáží platným seznamem.

Oprávněná osoba má právo znehodnotit jízdenku bez náhrady nominální ceny vstupenky zejména v případech:
• jízdenka je úmyslně poškozena
• jízdenka je použita neoprávněnou osobou
• jízdenka je jiným způsobem neplatná
• v případě hrubého porušení provozního řádu na dopravních zařízeních nebo sjezdových tratí

Na přepravních zařízeních a v jejich blízkosti je zakázáno kouřit. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.

Nástup na lanovou dráhu a ostatní přepravní zařízení pro veřejnost je denně:

DLOUHÉ STRANĚ - 8.15-15,45
VLEK C - 8.00-15,45
VLEK B - 8.30-15,45

Návštěvníci, kteří pro přepravu používají lanovou dráhu musí respektovat smluvní přepravní a tarifní podmínky lanové dráhy, které jsou volně k dispozici vně pokladny. Při nedodržení smluvních přepravních a tarifních podmínek lanové dráhy, bude proti takové osobě postupováno podle českých právních norem.
Přeprava dětí do 6 let na lanových drahách je pouze v doprovodu osoby starší 10 let.
Řádně označení žáci lyžařské školy KOUTY, mají právo přednostního vstupu na vyhrazených přepravních zařízeních.

III. PROVOZ SJEZDOVÝCH TRATÍ

Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lanové dráhy a ostatních přepravních zařízení. Aktuální stav informující o provozu sjezdových tratí, lanové dráhy a vleků je na elektronické mapě v místě pokladen.
Večerní lyžování je denně na sjezdové trati č. 4. K SNOWPARKU v době od 18,00-21,00 hod.

Na upravené sjezdové trati se lyžaři a snowboardisté pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků Ski areálu.
Pěším turistům a sáňkařům je pohyb na sjezdových tratích zakázán.

Nedodržování zejména následujících podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem k vyloučení z provozu na sjezdových tratích:
• každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti
• předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící
• je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí
• bez souhlasu vedení firmy K-3 SPORT s.r.o. je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoli překážky nebo sněhové tvary (např.slalomy,sněhové můstky apod.)
• každý účastník provozu na sjezdových tratích a přepravních zařízeních je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům firmy K-3 SPORT s.r.o. nebo HORSKÉ SLUŽBĚ.
• každý účastník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob firmy K-3 SPORT s.r.o. a pracovníků HORSKÉ SLUŽBY. Při porušování těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovatelům sportovního areálu i třetím osobám takto způsobí.

Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu přepravních zařízení. Z toho důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozu v době od 16,15 hodin uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdové tratě po skončení provozní doby z důvodu úpravy sjezdovek, při které hrozí nebezpečí úrazu.

S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu přepravních zařízení:
• k úpravě sjezdových tratí sněhovými vozidly. Ta jsou v tomto případě označena výstražným světlem
• k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu sněhových děl musí účastník provozu na sjezdovce přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečný průjezd zasněžovaného úseku a neohrožovat při tom ostatní lyžaře. Je nepřípustné manipulovat se sněhovými děly.

Vedení firmy K-3 SPORT s.r.o. si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů na některé sjezdové trati SKI AREÁLU KOUTY. Návštěvníci budou o této situaci informováni u pokladny střediska. Budou seznámeni s dobou tréninku nebo závodu a sjezdovou tratí nebo její částí, která je k tomu vyhrazena. Určená sjezdová trať nebo její část bude organizátorem tréninku nebo závodu zřetelně označena a uzavřena.

Při výuce lyžování odpovídá příslušný pedagogický pracovník zejména za to, že:
• pro výuku zvolí sjezdovou trať s přiměřeným stupněm obtížnosti
• organizace výuky bude odpovídat aktuálnímu provozu na sjezdových tratích (např. nepoužívat jízdu v dlouhých zástupech „hadech")

IV. PROVOZ SNOWPARKU

• jízda a pohyb po snowparku je výhradně na vlastní nebezpečí
• snowpark slouží pouze pro snowboarding a freestyle lyžování, jiná činnost je zde zakázána
• přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami. Tuto činnost má výhradně na starosti správce snowparku
• jezdci nesmí přeceňovat své možnosti, schopnosti a síly a jsou povinni dbát osobní bezpečnosti a používat helmu, chrániče a jiné ochranné pomůcky
• osoby mladší 15ti let mohou užívat park jen pod dohledem osoby starší 18ti let
• provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za úrazy a zranění vzniklé ve snowparku
• návštěvníci jsou povinni udržovat v parku a jeho okolí pořádek a svým chováním nesmí ohrožovat bezpečnost dalších účastníků
• v době úpravy parku sněžným vozidlem je jízda ve snowparku zakázána
• všichni návštěvníci snowparku jsou povinni respektovat pokyny a nařízení správce parku
• správce snowparku je oprávněn vykázat ze snowparku kohokoli, kdo narušuje řád snowparku

V.PROVOZ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

• vstup do dětského parku je povolen pouze na lyžích
• vstup pouze s platným lístkem zakoupeným v pokladně
• vstup se snowboardem je do dětského parku zakázán
• v případě naplnění kapacity dětského parku má lyžařská škola právo park uzavřít pro ostatní veřejnost
• v dětském parku dodržujte pokyny obsluhy, instruktorů lyžařské školy, chovejte se ohleduplně k ostatním a udržujte pořádek