Provozní řád

Ski areál Kouty - nejlepší místo na zimní dovolenou!

PROVOZNÍ ŘÁD

OBSAH:
I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
II. PROVOZ LANOVÉ DRÁHY A LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ
III. PROVOZ SJEZDOVÝCH TRATÍ
IV. PROVOZ SNOWPARKU
V. PROVOZ LYŽAŘSKÉ ŠKOLKY

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vstup do SKI AREÁLU KOUTY (tj. na pozemky, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání firmou K3 SPORT s.r.o.) je na vlastní riziko návštěvníka.
Firma K3 SPORT s.r.o., neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků ski areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu firmy K3 SPORT s.r.o. Dodržování provozního řádu ve SKI AREÁLU KOUTY mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby. Oprávněná osoba je každý pracovník, který je oblečen do jednotného obleku společnosti K-3 SPORT s.r.o.(vždy označeného názvem firmy), nebo pracovník, který se představí a sdělí svoji funkci ve společnosti K-3 SPORT s.r.o.
Skialpinistům je vstup na sjezdovky zakázán a to v celém skiareálu. Hrozí akutní riziko ohrožení života z důvodu srážky s pohybujícími se rolbami a závěsnými lany.Provozovatel skiareálu nenese žádnou odpovědnost v případě úrazu!II. PROVOZ LANOVÉ DRÁHY A LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ
Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat uvedené smluvní podmínky, dané provozním řádem společnosti K3 SPORT s.r.o., ve SKI AREÁLU KOUTY.
Každý účastník přepravy si po zakoupení jízdenky překontroluje správnost všech údajů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Účastník přepravy je povinen zejména:
• mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele se jí prokázat
• před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje
• dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele a pokynů na dopravním zařízení
Platným jízdním dokladem je:
• jízdenka pro jednotlivou jízdu na příslušné dopravní zařízení
• jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu na všech dopravních zařízeních firmy K3 SPORT s.r.o.
• jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného přepravního zařízení
Prodej odpoledních časových jízdenek probíhá nejdříve 15 minut před vyznačenou platností. Náhrada jízdného nebo jeho části se poskytuje v případě poruchy více jak dvou přepravních zařízení firmy K3 SPORT s.r.o., trvající déle jak dvě hodiny.

Oprávněná osoba má právo znehodnotit jízdenku bez náhrady nominální ceny vstupenky zejména v případech:
• jízdenka je úmyslně poškozena
• jízdenka je použita neoprávněnou osobou
• jízdenka je jiným způsobem neplatná
• v případě hrubého porušení provozního řádu na dopravních zařízeních nebo sjezdových tratí

Na přepravních zařízeních a v jejich blízkosti je zakázáno kouřit. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.

Nástup na lanovou dráhu a ostatní přepravní zařízení pro veřejnost je denně:

DLOUHÉ STRANĚ - 8:30-16:00
VLEK C - 8:25-16:00
VLEK B - 8:30-16:00
VLEK D - 8:30-16:00

Návštěvníci, kteří pro přepravu používají lanovou dráhu musí respektovat smluvní přepravní a tarifní podmínky lanové dráhy, které jsou volně k dispozici vně pokladny. Při nedodržení smluvních přepravních a tarifních podmínek lanové dráhy, bude proti takové osobě postupováno podle českých právních norem.

III. PROVOZ SJEZDOVÝCH TRATÍ

Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lanové dráhy a ostatních přepravních zařízení. Aktuální stav informující o provozu sjezdových tratí, lanové dráhy a vleků je na elektronické mapě v místě pokladen.
Večerní lyžování je dle aktuální provozní doby na sjezdové trati č. 4. K SNOWPARKU v době od 18,00-21,00 hod.

Na upravené sjezdové trati se lyžaři a snowboardisté pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků Ski areálu.
Pěším turistům a sáňkařům je pohyb na sjezdových tratích zakázán.

Nedodržování zejména následujících podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem k vyloučení z provozu na sjezdových tratích:
• každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti
• předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící
• je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí
• bez souhlasu vedení firmy K3 SPORT s.r.o. je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoli překážky nebo sněhové tvary (např.slalomy,sněhové můstky apod.)
• každý účastník provozu na sjezdových tratích a přepravních zařízeních je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům firmy K3 SPORT s.r.o. nebo HORSKÉ SLUŽBĚ.
• každý účastník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob firmy K3 SPORT s.r.o. a pracovníků HORSKÉ SLUŽBY. Při porušování těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovatelům sportovního areálu i třetím osobám takto způsobí.

Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu přepravních zařízení. Z toho důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozu v době od 16:30 hodin uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdové tratě po skončení provozní doby z důvodu úpravy sjezdovek, při které hrozí nebezpečí úrazu (platí zvláště pro skialpinisty).

S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu přepravních zařízení:
• k úpravě sjezdových tratí sněhovými vozidly. Ta jsou v tomto případě označena výstražným světlem
• k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu sněhových děl musí účastník provozu na sjezdovce přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečný průjezd zasněžovaného úseku a neohrožovat při tom ostatní lyžaře. Je nepřípustné manipulovat se sněhovými děly.

Vedení firmy K3 SPORT s.r.o. si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů na některé sjezdové trati SKI AREÁLU KOUTY. Návštěvníci budou o této situaci informováni u pokladny střediska. Budou seznámeni s dobou tréninku nebo závodu a sjezdovou tratí nebo její částí, která je k tomu vyhrazena. Určená sjezdová trať nebo její část bude organizátorem tréninku nebo závodu zřetelně označena a uzavřena.

Při výuce lyžování odpovídá příslušný pedagogický pracovník zejména za to, že:
• pro výuku zvolí sjezdovou trať s přiměřeným stupněm obtížnosti
• organizace výuky bude odpovídat aktuálnímu provozu na sjezdových tratích (např. nepoužívat jízdu v dlouhých zástupech „hadech")

IV. PROVOZ SNOWPARKU

• jízda a pohyb po snowparku je výhradně na vlastní nebezpečí
• snowpark slouží pouze pro snowboarding a freestyle lyžování, jiná činnost je zde zakázána
• přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami. Tuto činnost má výhradně na starosti správce snowparku
• jezdci nesmí přeceňovat své možnosti, schopnosti a síly a jsou povinni dbát osobní bezpečnosti a používat helmu, chrániče a jiné ochranné pomůcky
• osoby mladší 15ti let mohou užívat park jen pod dohledem osoby starší 18ti let
• provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za úrazy a zranění vzniklé ve snowparku
• návštěvníci jsou povinni udržovat v parku a jeho okolí pořádek a svým chováním nesmí ohrožovat bezpečnost dalších účastníků
• v době úpravy parku sněžným vozidlem je jízda ve snowparku zakázána
• všichni návštěvníci snowparku jsou povinni respektovat pokyny a nařízení správce parku
• správce snowparku je oprávněn vykázat ze snowparku kohokoli, kdo narušuje řád snowparku

V.PROVOZ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

• vstup do dětského parku je povolen pouze na lyžích
• vstup pouze s platným lístkem zakoupeným v pokladně
• vstup se snowboardem je do dětského parku zakázán
• v případě naplnění kapacity dětského parku má lyžařská škola právo park uzavřít pro ostatní veřejnost
• v dětském parku dodržujte pokyny obsluhy, instruktorů lyžařské školy, chovejte se ohleduplně k ostatním a udržujte pořádek

 

10 pravidel FIS pro chovaní na sjezdových tratích


1. Ohled na ostatní lyžaře
1. Ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit spřiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.3. Volba jízdní stopy

3. Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
4. Předjíždění

4. Předjíždění

Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen sodstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.5. Vjíždění a rozjíždění

5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.6. Zastaveni

6. Zastaveni

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě.
Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.7. Stoupání a sestup

7. Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.8. Respektování značek


8. Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.9. Chování při úrazech


9. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.10. Povinnost prokázání se


10. Povinnost prokázání se

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.