Provozní řád

areál Kouty - horské centrum zábavy a sportu

KOUTY BIKE PARK - PROVOZNÍ ŘÁD

Horská cyklistika obsahuje prvky rizika, zdravý rozum a osobní povědomí pomáhají tato rizika snižovat, nepřeceňujte své schopnosti, dodržujte provozní řád, podělte se o své zkušenosti a respektujte se navzájem.

1. Jízda po sjezdových tratích v Bike Parku Kouty je na vlastní nebezpečí.
2. Každý uživatel Bike Parku Kouty bere na vědomí, že za případný úraz či jinou vzniklou škodu nenese provozovatel areálu odpovědnost.
3. Každý jezdec pohybující se po trasách Bike Parku Kouty je povinen mít na hlavě řádně připnutou ochrannou cyklistickou přilbu!!!
4. Rukavice i chrániče páteře, loktů, ramen, kolen a holení jsou důrazně doporučovány.
5. Jezděte pouze s vhodným kolem, které je v dobrém technickém stavu, zvláštní pozornost věnujte brzdám, odpružení a veškerým spojům.
6. V rámci Bike parku Kouty není povolena jízda osobám mladším 6-ti let, osoby od 6-ti do 15-ti let se mohou pohybovat po trasách Bike parku Kouty pouze v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců starších 18 let!!!
7. Všem jezdcům pohybujícím se po trasách Bike Parku Kouty je zakázáno užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek!!!
8. Každý jezdec musí přizpůsobit volbu trasy svým schopnostem – modrá trasa je určena začátečníkům, červená trať je určena pro pro pokročilé a černá sjezdová trať pro zkušené jezdce.
9. Každý jezdec musí přizpůsobit svoji jízdu stavu, vlastnostem a obtížnosti tratí, a také změnám klimatických podmínek (mokro, mlha, vítr atd.)
10. Volte svoji rychlost a způsob jízdy tak, aby jste při nebezpečných situacích mohli vždy zastavit.
11. Nezastavujte pod skoky na dopadech, nezdržujte se na nepřehledných místech!!!
12. Ostatní uživatelé tratí, zvláště ti pomalejší, nesmí být ohrožováni.
13. V místech, kde se trasa Bike Parku kříží s lesní nebo asfaltovou cestou, je uživatel tratí povinen zpomalit nebo zastavit a rozhlédnout se!!!
14. Respektujte výstražné značení na nebezpečných místech!!!
15. Jezděte nejlépe ve dvou, v případě pádu Vám může druhý člověk poskytnout nebo přivolat pomoc.
16. Při úrazu je povinností každého jezdce poskytnout zraněnému první pomoc a zavolat odpovědného pracovníka Bike Parku Kouty, případně horskou nebo záchrannou službu.
17. Všichni uživatelé jsou povini počínat si při pohybu v Bike Parku Kouty tak, aby neohrozili ostatní návštěvníky lesa, pěší turisty a přírodní prostředí v lokalitě.
18. Každý uživatel Bike Parku Kouty je povinen dodržovat zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny.
19. Uživatelé Bike Parku Kouty berou na vědomí, že se pohybují po účelových komunikacích a lesních stezkách určených především pro provoz lesní techniky.
20. Návštěvníci Bike Parku Kouty jsou povini pohybovat se pouze po značených trasách Bike Parku Kouty.
21. Je zakázáno vjíždět mimo vyznačené trasy a volně se na kole pohybovat po lyžařských sjezdových tratích a v lese!!!
22. Jízda po cyklistických sjezdových tratích je dovolena pouze s platnou jízdenkou a v provozní době Bike Parku Kouty (9°°-17°°)
23. Respektujte pokyny ostatních uživatelů, upozorňujících na nebezpečí, omezení nebo problémy na tratích.
24. Neničte nic na tratích ani v jejím okolí, nepohazujte po areálu odpadky!!!
25. Je zakázáno jakkoliv měnit nebo upravovat jednotlivé části sjezdových tratí a jejich značení!!!
26. V případě, že se pohybujete pěšky v prostoru Bike Parku Kouty, mějte vždy na paměti, že se proti Vám může vyřítit jezdec!!!
27. Dbejte osobní bezpečnosti a věnujte zvýšenou pozornost svým dětem!!!
28. V celém areálu Kouty včetně Bike Parku, platí přísný zákaz volného pohybu psů!!!
29. Při zakoupení jízdenky nebo při vstupu do Bike Parku Kouty je účastník povinen dbát pokynů oprávněných osob společnosti K3 SPORT s.r.o. a souhlasí s tímto provozním řádem.
30. Před nástupem na lanovou dráhu i při vystupování z lanové dráhy, je každý biker povinen dbát pokynů obsluhy lanové dráhy!
31. Před nástupem na lanovou dráhu projde každý biker rozšířeným turniketem i s kolem, které vede po levém boku, kolo následně předá obsluze, aby mu ho zavěsila a posadí se na sedačku jedoucí před jeho kolem popř. jede přímo se svým kolem, při výstupu si své kolo ihned odebere od obsluhy a opustí prostor výstupiště!
32. Provozovatel lanové dráhy firma K3 SPORT s.r.o. má právo v případě potřeby jednotlivé trasy Bike Parku Kouty na přechodnou dobu uzavřít. Důvody pro uzavření tratí mohou být např. omezení z důvodu probíhajících závodů, rozmoklý povrch, úprava trati, práce v lese nebo jiné poškození či nebezpečí. Zájemci o jízdu po uzavřených sjezdových trasách musí toto omezení bezpodmínečně respektovat!!!
33. Kontrolu dodržování provozního řádu provádí zaměstnanec společnosti K3 SPORT s.r.o., pohybující se po trasách Bike Parku Kouty a má právo jezdce, který poruší některá ustanovení tohoto provozního řádu, vyloučit z přepravy bez náhrady.

Provozní řád firmy K3 SPORT s.r.o. platí v Bike Parku Kouty od 28.4. 2014. Mgr. David Kestl jednatel K3 SPORT s.r.o.